Urakov, Aleksandr Livievich Izhevsk State Medical Academy