Urakov, Aleksandr Institute of thermology, Izhevsk, Russia